Skip til hoved indholdet
  Hjem Job hos os

Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

Som ansat i Mariehønen

 • Kan du se dig selv som en betydningsfuld del af en større helhed?
 • Er du fyldt med nye ideer og god energi - og evnen til at tænke ud af boksen?

Så læs videre her:

Du vil gerne udfordres og være med til at give børnene de bedste muligheder. Når du er sammen med børn i 0-6-årsalderen, bringer du aktivt dine kompetencer i spil og bidrager til at skabe optimale læringsmiljøer for børnene gennem planlægning, evaluering, fordybelse, refleksion og undersøgende praksis.

Bliv en del af Mariehønen, hvor vi hele tiden har fokus på, at børn udvikles, trives og vokser - vi er en arbejdsplads, hvor børn kan lege og lære, et sted, hvor børn kan udfordres, og et sted, hvor børn og voksne sammen - i fællesskabet - skal leve og opleve og få mod på tilværelsen.

Læs mere om os

I Mariehønen er vi en alsidig personalegruppe, der både rummer erfarende og nyuddannede kollegaer.

Vi nyder selv denne sammensætning, da vi mener, at både den nyeste viden og mange års erfaring er vigtige værdier i vores pædagogiske praksis.

Beskrivelse af praktikstedet

Daginstitution Mariehønen
Marievej 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 00

Pædagogisk leder: Vakant

Åbningstider

Mandag - torsdag: Klokken 06.45 - 17.00
Fredag: Klokken 06.30 - 16.30

Arbejdsmetoder

I Høje Taastrup kommune arbejder vi med Morgendagens dagtilbud. Se eventuelt mere her:  www.htk.dk/morgendagen.

Det er vigtigt, at alle børn er i et udviklende miljø, hvor der er plads til fordybelse, så der skabes rum for den tilsigtede og den utilsigtet læring. Alle børn skal dagligt udfordres på det udviklingsniveau de er på gennem de pædagogiske aktiviteter.

Vi arbejder med HTK leg og lær, som er Høje Taastrup kommunes. Som er en fælles model, der skaber sammenhæng i dagtilbuddets opgaver. Vi arbejder også med sp-modellen i Høje Taastrup Kommune så alle institutioner arbejder ens med udviklingsplanerne. System analyse og pædagogik.

Fysiske rammer - inde og ude

Daginstitution Mariehønen lægger tæt på by, station og grønne områder. Vi bruger vores nærmiljø, når vi er på tur.

Høje-Taastrup Kommune har valgt at inddele daginstitutionerne i klynger. Mariehønen hører til klynge J sammen med Elverhuset og Parkhaven.

Ansatte

 • 1 pædagogisk leder
 • 4 pædagoger
 • 5 medhjælper
 • 1 madmor som også er på stuerne 3 eftermiddage om ugen.
 • 1 medhjælper som har ressource timer på et barn med særlige behov.

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Vi arbejder ud fra Dagtilbudslovens formålsparagraffer, og det er derfor vigtigt, at den studerende bliver bekendt med dette gennem denne praktikperiode. På en vejledningsgang vil vejlederen og den studerende tale om, hvilket lovgrundlag man som daginstitution er forpligtet til at arbejde ud fra.

Da vi er i gang med at udarbejde og implementere den ny styrkede læreplan fra 2018, vil den studerende få indblik i, hvordan denne læreplan adskiller sig fra de læreplaner, der blev indført i 2004.

Den studerende får mulighed for at øve sig i at forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktion i samfundet, og særligt indblik i hvordan institutionen løser den pædagogiske opgave.

Den studerende skal deltage i planlægning af forskellige aktiviteter indenfor de beskrevne mål for den enkelte praktikperiode, og reflektere og evaluere på processen efterfølgende. Vi planlægger og tilrettelægger pædagogiske aktiviteter og forløb på stuemøder og læringsmøder, som den studerende også vil få mulighed for at deltage i.

Den studerende skal støtte, hjælpe og deltage i børnenes lege og aktiviteter sammen med det øvrige personale.

Den studerende skal øve sig i at anvende elektroniske kommunikationssystemer - både til dokumentation og til at søge information. Den studerende skal deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns udvikling, samt til udvikling af praktikstedets praksis. Det gøres blandt andet ved at deltage aktivt i stuemøder og læringsmøde, men også i en løbende dialog med vejlederen i dagligdagen.

Den studerende skal stifte bekendtskab til institutionens former for planlægning, samt evalueringsmodeller (for eksempel fokuspunkter).

Den studerende skal sættes sig ind i institutionens mad og måltidsideal, som er udarbejdet og implementeret.

Den studerende skal ligeledes sætte sig ind i institutions hygiejnepolitik.

Anbefalet litteratur i 1. praktikperiode

 • ”Sprogets milepæle ” af Helle Bylander og Trine Krogh.
 • ”Kom ind i legen” af Kristina Avenstrup og Sine Hudecek
 • ”Livsduelighed og børns karakterstyrker” Anne Linder og Mette Marie Ledertoug

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

Der tilbydes 30-60 minutters vejledning en gang om ugen eller efter behov, hvor den studerende og vejlederen går fra. Vejledningen tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, som den studerende har ansvaret for at skrive og have klar senest to dage før vejledningen. På dagsordenen er der faste punkter:

 • Hvordan går det i praktikken?
 • Hvordan går det med arbejdet med den studerende plan for praktikken?
 • Refleksioner/undringer, som den studerende har brug for sparring omkring.

Udover de faste punkter har den studerende mulighed for selv at tilføje punkter på dagsordenen.

Den studerende skal øve sig på at skrive referat for hver vejledning, og på den måde være med til at dokumentere læringsudbyttet i praktikken. Derudover foregår der også løbende vejledning i dagligdagen, hvor den studerende altid har mulighed for at spørge og undre sig.

Uddannelsesplan for 2. praktikperiode

Den studerende får mulighed for at lære om barnets udvikling fra 0 til 2 år - både i praksis og teoretisk. Vi opfordrer den studerende til at låne bøger om dette. 
Den studerende får mulighed at deltage i diverse møder for at få et indblik i institutionens samfundsmæssige opgaver. Herunder personalemøder, forældremøder, forældre samtaler, tværfaglige samtaler.

Hvert år i maj afslutter vi vores læreplanstema og påbegynder et nyt, som kører et helt år af gangen. Ud fra et overordnet tema arbejder vi pædagogisk med bestemte tiltag 8 uger af gangen. Derefter evaluerer vi på vores udviklingsplan og finder et tema vi vil arbejde videre med indenfor rammen de næste 8 uger.
Vi arbejder med et anerkendende og inkluderende børnesyn. 

 

Vi har dagligt en god og anerkende dialog med forældrene. Vi vægter forældresamarbejdet højt. Vi har bøger, som den studerende kan læse for at blive bedre rustet, og til at få den teoretiske del koblet på praksis. Vi forventer, at den studerende har en daglig kontakt til forældrene.

I mødet med det enkelte barn arbejder vi anerkendende og inkluderende, hvilke afspejler sig i vores dialog med børnene.

Vi forventer, at den studerende stiller sig undrende og spørgende til praksis. Den studerende skal på personalemøder fortælle om praktikkens mål.

Vi støtter den studerende i at have en åben dialog i hverdagen.

Vi støtter og inspirerer den studerende både i teori og praksis. Vi giver den studerende tid til at lave iagttagelser og refleksioner. Vi er med på sidelinjen til at analyserer på iagttagelsen, samt være støtte til den studerende, når der i gangsættes lege og pædagogiske aktiviteter.

Ud fra den studerendes mål for praktikken, drøfter vi på vejledningstimerne, hvilke pædagogiske aktiviteter den studerende vil igangsætte ud fra de faglige kompetencer og muligheder, der er i huset. Vi giver tid og plads til iagttagelser af praksis.

Vi forventer, at den studerende aktivt deltager i pædagogiske refleksioner omkring børns leg og udvikling.

Ud fra den studerendes mål for praktikken, vil vi på vejledningstimerne drøfte, hvilke aktiviteter den studerende vil igangsætte. Den studerende vil sammen med vejleder planlægge et forløb indenfor den studerendes interesser.

Den studerende vil få mulighed for at deltage i tværfaglige arbejdsmøder.

Anbefalet litteratur i 2. praktikperiode

 • "Inklusion når det lykkes" af Bo Clausen og Karen Sørensen
 • "Forældresamtaler i daginstitutioner og børnehaveklasser" af Tomas Rahm og Gunløg Wall
 • "Midt i en mangfoldighed af børn" af Vibe Larsen
 • "Professionelt forældresamarbejde" af Elsebeth Jensen og Helle Jensen

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Den studerende vil få tilbudt vejledning 1½ time om ugen. Den studerendes portfolio er et vigtigt arbejdsredskab for praktikken, derfor opfordre vi den studerende til at inddrage vejleder i denne.

Uddannelsesplan for 3. praktikperiode

At den studerende aktivt deltager i stue- og personalemøder, samt tværfagligt samarbejde, når der er mulighed for dette.

At den studerende indgår i en daglig dialog med børn og forældre, såvel som personale.

At den studerende via sin arbejdsportofolio og eventuelle opgaver bruger fagudtryk og kan redegøre for betydningen af disse.

At den studerende læser i bogen og kalender på stuen hver dag for at holde sig orienteret om, hvordan dagen ser ud. Samtidig skal den studerende skrive i kalenderen, hvis der er beskeder, som skal kommunikeres videre i huset. Ligeledes skal den studerende skrive i dokumentationsbogen på lige fod med det faste personale.

Den studerende kan - hvis det er i orden med forældrene - få lov at deltage i for eksempel en 3 måneders samtale. Som studerende er man med som observatør.

Vi forventer, at man som studerende har et punkt på dagsorden til personalemødet. Her forventes det, at den studerende har forberedt og fortæller om sine læringsmål.

At man som studerende har sat sig ind i de forskellige pædagogiske metoder, der anvendes i Mariehønen.

At den studerende gerne stiller sig undrende og nysgerrig overfor måden, hvorpå de pædagogiske metoder anvendes Mariehønen.

Som studerende skal man forvente at skulle deltage aktivt i dagligdagen i Mariehønen. Deltagelsen i fællesskabet skal udvikle den studerendes pædagogiske praksiserfaring, hvilket skal fremgå af læringsmålene og arbejdsportofolio. Vi forventer, at den studerende selvstændigt planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb.

Det forventes, at den studerende tager initiativer til hverdagens pædagogiske aktiviteter, samt planlægningen heraf. Planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af det pædagogiske forløb vil ske i tæt samarbejde med vejleder. Der er læring i alle elementerne, og den studerende skal kunne reflektere over egen praksis, hvad enten tingene er gået som forventet, eller det har udartet sig anderledes.

Disse refleksioner er afgørende for den studerendes læring. Refleksionerne er vigtige i forhold til at kunne omsætte fra teori til praksis i det daglige pædagogiske virke.

At den studerende kan tilrettelægge dagens aktiviteter til en specifik aldersgruppe eller til en børnegruppe, hvor der skal tages hensyn til børn med særlige behov. 

Som studerende skal man deltage aktivt i dagligdagen i Mariehønen. Deltagelsen i fællesskabet skal udvikle den studerendes pædagogiske praksiserfaring, hvilket skal fremgå af læringsmålene. Vi forventer, at den studerende selvstændigt planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb.

Planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af det pædagogiske forløb vil ske i dialog med vejleder. Der er læring i alle elementerne, og den studerende skal kunne reflektere over egen praksis, hvad enten tingene er gået som forventet eller det har udartet sig anderledes.

Disse refleksioner er afgørende for den studerendes læring. Refleksionerne er vigtige i forhold til at kunne omsætte fra teori til praksis i det daglige pædagogiske arbejde.

At den studerende gerne stiller sig undrende og nysgerrig overfor måden, hvorpå de pædagogiske metoder anvendes i praksis.

At den studerende indgår i en daglig dialog med børn og forældre såvel som personale.

I forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af læringsmålene skal den studerende kunne udarbejde målbare mål, dokumentere målene og evaluere og reflektere over gennemførelsen af egen pædagogisk praksis.

Den studerendes refleksioner er afgørende for den individuelle læring. At kunne omsætte sine refleksioner til handling er afgørende for det pædagogiske virke.

For at den studerende systematisk opsamler sine erfaringer anbefaler vi, at der løbende skrives arbejdsportofolio, samt at der eventuelt laves bilag, som vejleder har adgang til.

I Mariehønen har alle medarbejder et førstehjælps kursus. Vi har en sikkerhedsrepræsentant, der er ansvarlig for, at der laves brandøvelser.

I lighed med al andet personale i Mariehønen skal praktikanten gøre sig klar over, hvilke evakueringsplaner, der er i daginstitutionen, og hvordan man skal forholde sig i forhold til brand og andre ulykker.

Kunne redegøre for, hvordan man vil forholde sig i forhold til forskellige ulykker hos børnene - såsom noget galt i halsen, brud på knogler, fald ulykker og lignende. 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Da den studerende indgår i normeringen, skal mødetiderne indpasses i institutionens hverdag.

Vores åbningstid er:

Mandag - torsdag: Klokken 06.45 - 17.00
Fredag: Klokken 06.30 - 16.30

Du skal kunne både åbne og lukke efter behov. Ved første besøg på praktikstedet udleveres mødeskema.

Alle praktikker foregår kun i vuggestuen.

Der vil være vejledning en gang om ugen af halvanden times varighed. Det forventes, at den studerende laver dagsorden til vejledningen, så vejledningen kan tage udgangspunkt i de refleksioner, den studerende har gjort sig. Dagsorden afleveres to dage før vejledningen til vejlederen. Til vejledningen følges der løbende op på den studerendes arbejdsportofolio. Ligeledes forventes det, at den studerende laver referat af vejledningen.

 

Ledige stillinger bliver opslået på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Ansøgninger skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Se ledige stillinger

Daginstitution Mariehønen
Marievej 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 00

Pædagogisk leder: Inger Marie Jensen

Klyngeleder: Annette Skinnebach-Nielsen
E-mail:AnnetteNie@htk.dk

Mandag til torsdag:
Klokken 06.45 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage