Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

I Mariehønen understøtter vi børnenes hele udvikling indenfor og på tværs af de seks læreplanstemaer. Vi arbejder med et bredt læringssyn, der sikre, at vi arbejder med et pædagogisk læringsmiljø som understøtter barnet over hele dagen herunder rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børne initieret leg.

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Social udvikling
  3. Kommunikation og sprog
  4. Krop, sanser, bevægelse
  5. Natur, udeliv og science
  6. Kultur, æstetik og fællesskab

Vi fokus på at udvikle børnenes sproglige kompetencer. Vi har dialogisk læsning - aktiviteter hvor udvikling af sproget er i fokus. Børn lærer sprog ved at være aktive og eksperimenterende sprogbrugere i dialog med andre. Derfor er den voksnes ageren af afgørende betydning som sproglig rollemodel og dialog-partner. Den voksne har medansvar for barnets sprogudvikling.

I Mariehønen arbejder vi stimulerende med børnenes sproglige egenskaber og udvikle deres evner til at kommunikere verbalt og med kropssprog. Vi skaber rammer for sprogligt og litterært arbejde, og dermed gode forudsætninger for børnenes læsefærdigheder, forståelse af tekst, samt udvikling af sproget. Her skabes muligheden for at anvende sproget til at udtrykke følelser og meninger, og til at interagere med andre.

Hver dag er der samling i alle grupper. Her stimuleres sproget, legen og børnenes sociale kompetencer gennem leg og forskellige aktiviteter. Vi har fokus på årstider, ugedage, måneder, farver og former og mange andre lærings-perspektiver.

Vi har ugentligt krop og bevægelse i små grupper. Vi låner den store sal i Taastrup Medborgerhus. Her er der plads til, at børnene kan udfolde sig, både til vilde lege, samt de aktiviteter hvor læringsperspektivet er i højsæde.

Vi bruger naturen og uderummet som læringsrum. Vi går ture i nærmiljøet, hvor vi udforsker fænomener og naturmaterialer, som vi ofte tager med hjem og anvender i vores pædagogiske aktiviteter. Vi bruger naturen til at udfordre vores grovmotoriske færdigheder. Krop og bevægelse kan forekomme på en tur, hvor vi inddrager naturen. Her kan vi finde bakker, hvor vi løber, triller, hopper og andet for at sætte fantasien og kreativiteten i gang.

Vi arbejder med børnestyret leg, hvor vi i samarbejde med kommunens pædagogiske proceskonsulenter udvikler vores pædagogiske kompetencer i børnenes leg. Vi har stor fokus på børnenes lege-udvikling samt børnenes lege-fællesskaber. Vi arbejder med legemiljøer, hvor vi som voksne er en aktiv del af legen. Vi benævner, hvad der sker i legen, for at skabe en fælles opmærksomhed. Her skabes der gode lege og legerelationer. Vi videreudvikler børnenes leg, da de får sat ord på deres omverden og opmærksomheden rettes på fællesskabet og ikke på den individuelle leg. Dette styrker venskaber, samt skaber nye.

Børn har brug for at lege sammen - også uden en voksen. Gennem legen lærer børnene at forhandle, lede og fordele i legene. De lærer at kommunikerer med hinanden, konfliktløse og forhandle om, hvordan reglerne i legen er.  Her er vi voksne opmærksomme på at gå foran, ved siden af eller bagved i legen, og så vi er klar til at guide, vejlede og konfliktløse i samarbejde med børnene. Dette skaber omsorgsfulde, rumlige og selvstændige individer der er opmærksomme på hinanden, samt er medansvarlige for godt børnemiljø.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg